W Panelu Administracyjnym w zakładce Mapy > Strefy znajduje się lista stref ustawionych w systemie oraz opcje zarządzania nimi.

Dodawanie strefy

Aby dodać strefę wystarczy nacisnąć przycisk Dodaj strefę znajdujący się nad listą stref.

Opis pól formularza znajduje się poniżej i jest taki sam jak dla edycji strefy.

Edycja strefy

Aby edytować dane strefy wystarczy nacisnąć ikonę edycji (długopis) w wierszu strefy na liście.

Formularz edycji strefy

Formularz zawiera następujące pola:

 • Nazwa – numer strefy.
 • Priorytet – określa, która strefa jest ważniejsza jeśli strefa znajduje się w środku innej strefy. W pozostałych wypadkach należny pozostawić wartość domyślną, aby mógł zadziałać mechanizm części wspólnej granic stref opisany w edycji obszaru strefy.
 • Opis – nazwa opisowa strefy (np. nazwa osiedla, dzielnicy), która może być wyświetlane w Aplikacji Kierowcy jeśli kierowca zaznaczy taką opcję w aplikacji.
 • Strefa pozamiejska – zaznacz strefa należy do strefy pozamiejskiej, czyli obejmuje ją 3 i 4 taryfa.
 • Wyłączona – zaznacz jeśli nie chcesz używać tej strefy, ale jednocześnie chcesz ją zachować. Przydatne dla korporacji używających w sezonie innych stref niż poza sezonem.
 • Grupa taxi – jaka grupa taxi obsługuje daną strefę. Jeśli zlecenie nie będzie miało przypisanej grupy taxi to zostanie ona nadana zgodnie ze strefa przypisaną do zlecenia.
 • Grupa stref – pozwala grupować strefy przy ich wyświetlaniu na ekranie Aplikacji Kierowcy. Wykorzystanie grup stref jest sterowane opcją konfiguracyjną.

Opcje specjalne pozwalają na zmianę ustawień ogólnych systemu dla pojedynczych, wybranych stref. W większości przypadków należny pozostawić je puste, aby system zastosował wartości z ogólnej konfiguracji systemu.

 • Ignorowanie taxi w kolejce – zaznacz jeśli nie chcesz wysyłać taxi zgodnie z kolejką tej konkretnej strefy.
 • Ignorowane taxi w strefie – zaznacz jeśli nie chcesz aby taksówki z tej strefy były wybierane do zlecenia. Dotyczy tylko taksówek wybieranych poza kolejką.
 • Maksymalna odległość kursu normalnego [metry]
 • Maksymalna odległość kursu z dłuższym dojazdem [metry]
 • Algorytm czasowy: Wybieraj tylko taxi z czasem dojazdu mniejszym od podanego [minuty]
 • Algorytm czasowy: Ograniczenie dojazdu do klienta dla taxi w stanie wolnym/dojazdem [metry]
 • Algorytm czasowy: Ograniczenie dojazdu do klienta dla taxi w stanie kursem liczony od strefy wysiadającego klienta do adresu nowego klienta [metry]

Edycja obszaru strefy

Aby edytować obszar jaki zajmuje strefa na mapie wystarczy nacisnąć ikonę edycji obszaru (wielokąt) w wierszu strefy na liście stref (Mapy > Strefy).

Jeśli nie widzimy obszaru strefy do edycji to znaczy, że nie został on jeszcze dodany dla danej strefy. Należy wtedy wybrać odpowiednie miejsce na mapie i kliknąć lewym przyciskiem myszy. Gdy system zapyta „Czy rozpocząć w tym miejscu?”, potwierdzamy. Na mapie zobaczymy nową, gotową do edycji strefę.

Przy rysowaniu stref najlepiej zapisywać strefę co najmniej co 15 minut, aby w razie pomyłki można było powrócić do wcześniejszej jej wersji oraz abyśmy nie zostali wylogowaniu podczas, gdy rysujemy skomplikowany kształt strefy.

Dodawanie punktu/boków do strefy

Istnieje możliwość stworzenia nieskończenie dużej ilości punktów, co ułatwia dowolne formowanie strefy. Nowe punkty tworzą się po najechaniu na jasny, okrągły punkt znajdujący się w środku każdej linii prostej tworzącej bok wielokąta.

Usuwanie punktu/boku strefy

W czasie dodawania lub edytowania danej strefy, w przypadku kiedy punkt został wprowadzony w złym miejscu, możliwe jest usunięcie go najeżdżając myszką na dany punkt i wciskając klawisz Delete na klawiaturze:

Rysowanie granicy połączonych stref

W systemie, gdy strefy nachodzą na siebie, zmiana strefy taksówki następuje dopiero po wyjechaniu z części wspólnej stref. W części wspólnej taksówkarz pozostaje w tej strefie, w której był przed wjechaniem do części wspólnej. Umożliwia to wyznaczenie stref zgodnie z układem ulic miasta, pozwalając taksówkom na dowolny dojazd do obszarów, do których dojechanie wymaga przejazdu na granicy stref.

Granica strefy wyznaczona ulicą

Podczas rysowania granicy stref, należy zwrócić uwagę, aby ulica znajdowała się w dwóch strefach, jeżeli strefy łączą się na ulicy. Pozwala to taksówkom z obu stref swobodnie poruszać się po takiej ulicy bez utraty pozycji w strefie do momentu faktycznego wyjazdy z ulicy będącej granicą stref.

Na rysunku poniżej widać nie poprawnie narysowaną strefę oraz strzałki pokazujące które punkty należy przesunąć.

Porównanie przed i po poprawce:

Granica stref a budynki

Należy tak rysować strefy, aby części wspólne granic kilku stref nie nachodziły na budynki.

Rysowanie granic stref na rondach

Każda strefa, której granica znajduje się blisko ronda powinna obejmować również to rondo. Dzięki takiemu rozwiązaniu taksówkarze wjeżdżający na rondo mogą wykonać manewr zawracania bez utraty kolejki spowodowanej zmianą strefy.

Wizualizacja przebiegu granic na rondzie z czterema strefami, gdzie każdy kolor oznacza przebieg danej strefy oraz jej nazwę.

Przykłady rond na granicy stref przed i po poprawieniu zgodnie z zasadą objęcia ronda granicami wszystkich stref.

Czy było pomocne?

3 / 0